Koers
Grafiek
AnalyseWallstreetweb.nl disclaimer

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van deze website en producten en diensten die daarop worden aangeboden. Als u het daar niet mee eens bent, dient u deze website direct te verlaten. Door het enkele bezoek van deze website verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. Op producten en diensten van Wallstreetweb.nl kunnen specifieke algemene voorwaarden van toepassing zijn. Bij tegenstrijdigheden prevaleert de speciale regeling. Wallstreetweb.nl, noch haar vertegenwoordigers claimen financiŽle adviseurs te zijn. Geen enkele aan- of verkoop dient te worden gemaakt alleen op basis van wat op deze site (www.wallstreetweb.nl) of in de nieuwsbrief wordt vermeld. De op de site en in de nieuwsbrief gegeven informatie door Wallstreetweb.nl of haar vertegenwoordigers dient te worden gezien als meningen en voorspellingen van Wallstreetweb.nl en haar vertegenwoordigers gehaald uit publieke informatiebronnen, niet in het bezit zijnde van voorkennis. De door Wallstreetweb.nl gegeven informatie wordt geacht uit betrouwbare bronnen te komen, maar geen enkele garantie wordt gegeven omtrent de juistheid ervan. Onder geen enkele omstandigheid zal Wallstreetweb.nl, haar vertegenwoordigers en kapitaalverschaffers aansprakelijk worden gesteld voor onjuist verstrekte informatie of geleden verlies. Wallstreetweb.nl, haar vertegenwoordigers en kapitaalverschaffers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website van WallstreetWeb. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. Merknamen, handelsmerken en namen van ondernemingen worden uitsluitend gebruikt bij wege van aanduiding van de betreffende producten en diensten en de leveranciers daarvan. Wallstreetweb.nl, haar vertegenwoordigers en kapitaalverschaffers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door het gebruik en/of de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden informatie - website van Wallstreetweb.nl. Wallstreetweb.nl behoudt zich het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, met name, maar niet alleen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van mede-internetgebruikers, andere derden of richtlijnen van Wallstreetweb.nl. Ten aanzien van pagina's omtrent financiŽle en economische zaken geldt dat de inhoud daarvan niet mag worden beschouwd als een aanbeveling om welke financiŽle transactie dan ook aan te gaan, noch als een aanbeveling om effecten of andere waardepapieren te kopen of te verkopen. Wallstreetweb.nl, haar vertegenwoordigers of auteurs kunnen, middellijk of onmiddellijk, al dan niet beroepshalve, van tijd tot tijd, long of short posities aanhouden in enig effect in die pagina's genoemd of besproken. Het bovenstaande geldt zelfs indien termen als "strong buy" of "strong sell" of vergelijkbare termen worden gehanteerd. Op de investor relationspagina's van Wallstreetweb.nl ("IR Web") staan bedrijven die Wallstreetweb.nl betaald kunnen hebben voor het plaatsen van informatie over hun bedrijf. De disclaimer op de investor relationspagina's zijn ook van toepassing. Geen mededeling, advies of informatie door u verkregen van of namens Wallstreetweb.nl, zij het mondeling danwel schriftelijk of electronisch, creŽert enige garantie of verplichting van de kant van Wallstreetweb.nl en/of haar vertegenwoordigers naar u toe. Alle rechten ten aanzien van de intellectuele eigendom van de inhoud van deze website worden uitdrukkelijk voorbehouden. Zonder nadere aankondiging en zonder daarvan op enigerlei wijze melding te maken kan alle informatie op deze website gewijzigd, toegevoegd of verwijderd worden.

Copyright © Wallstreetweb.nl 1999/2003 

.
© 1999-2020 Copyright Wallstreetweb.nl. Alle rechten voorbehouden.
Adverteren?
.