Wat is de balance of trade?

by admin

De Balance of Trade, ook wel bekend als de handelsbalans, is een belangrijk concept in de economie dat het netto verschil aangeeft tussen het import- en het exportcijfer van een land. Het meet de waarde van goederen en diensten die een land importeert ten opzichte van de waarde van goederen en diensten die het exporteert. Dit verschil wordt uitgedrukt in monetaire termen.

Inclusie van roerende goederen op de handelsbalans

Bij het bepalen van de Balance of Trade worden voornamelijk roerende goederen, zoals auto’s en voedsel, in beschouwing genomen. Deze goederen zijn tastbaar en kunnen worden verhandeld tussen landen. Ze vormen een belangrijk onderdeel van de handelsbalans, omdat ze een directe invloed hebben op de economische activiteit en het welvaartsniveau van een land.

Het importeren van roerende goederen betekent dat een land goederen aanschaft die niet in eigen land worden geproduceerd of waarvan de binnenlandse productie niet voldoende is om aan de vraag te voldoen. Aan de andere kant impliceert het exporteren van roerende goederen dat een land zijn eigen producten verkoopt aan andere landen, waardoor het inkomen en de werkgelegenheid binnen de eigen economie kunnen toenemen.

Het belang van de balance of trade

De Balance of Trade is van groot belang omdat het de economische gezondheid van een land weerspiegelt. Een positieve handelsbalans, waarbij de waarde van de export groter is dan de waarde van de import, resulteert in een handelsoverschot. Dit kan gunstig zijn voor een land, aangezien het betekent dat er meer geld in de economie vloeit en er mogelijkheden zijn om te investeren en te sparen. Bovendien kan een handelsoverschot de waarde van de nationale valuta versterken.

Aan de andere kant kan een negatieve handelsbalans, waarbij de waarde van de import groter is dan de waarde van de export, leiden tot een handelstekort. Dit kan zorgen voor een uitstroom van geld uit de economie en kan leiden tot schulden op lange termijn. Een aanhoudend handelstekort kan ook een negatieve invloed hebben op de waarde van de nationale valuta.

Beleidsimplicaties van de balance of trade

De Balance of Trade heeft belangrijke beleidsimplicaties voor regeringen en beleidsmakers. Een land met een aanhoudend handelstekort kan maatregelen nemen om de export te stimuleren, bijvoorbeeld door het bevorderen van internationale handelsovereenkomsten, het verlagen van handelsbelemmeringen of het implementeren van exportsubsidies. Aan de andere kant kan een land met een handelsoverschot maatregelen treffen om de import te beperken, zoals het opleggen van tarieven of het invoeren van invoerquota.