Definitie van een limited partnership (LP)

by admin

Een Limited Partnership (LP) is een specifieke vorm van een juridische entiteit waarbij twee soorten partners betrokken zijn: de algemene partner en de gelimiteerde partners. Deze structuur wordt vaak gebruikt bij financieringsactiviteiten zoals het financieren van een film, het leasen van materieel, onderzoek of andere projecten. Hieronder worden de belangrijkste kenmerken van een LP beschreven.

Algemene partner: verantwoordelijkheid voor bedrijfsvoering

De algemene partner in een LP is verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering en neemt beslissingen met betrekking tot het beheer van de onderneming. Deze partner draagt doorgaans onbeperkte aansprakelijkheid voor de verplichtingen en schulden van de LP. Dit betekent dat de algemene partner persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele verliezen of claims die voortvloeien uit de activiteiten van de LP.

Gelimiteerde partners: beperkte aansprakelijkheid

De gelimiteerde partners in een LP zijn investeerders die kapitaal inbrengen in de onderneming, maar hebben over het algemeen beperkte betrokkenheid bij de dagelijkse bedrijfsvoering. Een belangrijk voordeel voor gelimiteerde partners is dat zij beperkte aansprakelijkheid dragen. Dit houdt in dat hun persoonlijke financiële verantwoordelijkheid beperkt blijft tot het bedrag dat zij hebben geïnvesteerd in de LP. Ze kunnen dus niet meer verliezen dan hun initiële investering.

Financieren van een film: een voorbeeld van LP-gebruik

Een concreet voorbeeld van het gebruik van een LP is bij het financieren van een film. Filmmakers kunnen een LP opzetten waarbij zij optreden als algemene partners en investeerders als gelimiteerde partners optreden. De investeerders brengen kapitaal in om de filmproductie te financieren, terwijl de filmmakers de verantwoordelijkheid dragen voor de dagelijkse bedrijfsvoering. In het geval van financiële verliezen of claims zijn de investeerders, als gelimiteerde partners, alleen aansprakelijk tot het bedrag dat zij hebben geïnvesteerd.

Leasen van materieel, onderzoek en andere projecten: andere toepassingen van LP

Naast het financieren van films kan een LP ook worden gebruikt voor andere soorten projecten, zoals het leasen van materieel, het uitvoeren van onderzoek of het financieren van andere specifieke projecten. In deze gevallen kunnen de algemene partner en de gelimiteerde partners samenwerken om de activiteiten van de LP te beheren en het benodigde kapitaal te verstrekken. De gelimiteerde partners genieten nog steeds van beperkte aansprakelijkheid, wat hen een zekere mate van bescherming biedt tegen potentiële verliezen.