Wat is een reversed takeover?

by admin

Een reversed takeover, ook wel bekend als omgekeerde overname, is een specifieke vorm van zakelijke transactie waarbij het over te nemen bedrijf de aandelen verwerft van de overnemende partij. In tegenstelling tot de traditionele overname, waarbij het overnemende bedrijf eigenaar wordt van het overgenomen bedrijf, keert de reversed takeover dit proces om. Het over te nemen bedrijf wordt in dit geval de bezitter van de aandelen van de overnemer, waardoor de overnemer feitelijk wordt opgenomen in het overgenomen bedrijf. Deze vorm van transactie kan plaatsvinden wanneer een klein of minder waardevol bedrijf besluit een groter of waardevoller bedrijf over te nemen.

Wijziging in eigendomsstructuur

Een van de belangrijkste kenmerken van een reversed takeover is de wijziging in de eigendomsstructuur van de betrokken bedrijven. In plaats van dat de overnemende partij eigenaar wordt van het overgenomen bedrijf, vindt er een omkering plaats. Het over te nemen bedrijf verwerft de aandelen van de overnemer, waardoor de eigendomsverhoudingen veranderen. Dit betekent dat het overgenomen bedrijf de controle en zeggenschap krijgt over de activiteiten en strategieën van de samengevoegde onderneming.

Overgenomen bedrijf wordt controleur

Na een reversed takeover wordt het overgenomen bedrijf de dominante partij in de gecombineerde entiteit. Dit betekent dat de strategieën, activa en bedrijfsactiviteiten van het overgenomen bedrijf de koers van het samengevoegde bedrijf bepalen. Het management en de bestuurders van het overgenomen bedrijf behouden vaak hun posities en kunnen een belangrijke rol spelen in het leiden en vormgeven van de nieuwe organisatie. Dit kan voordelen bieden, zoals het behouden van sector- en marktkennis, maar het kan ook uitdagingen met zich meebrengen, zoals het integreren van verschillende bedrijfsculturen.

Waarderingsaspecten

Bij een reversed takeover zijn er verschillende waarderingsaspecten die in overweging moeten worden genomen. Het over te nemen bedrijf zal vaak een waardebepaling moeten maken van de overnemende partij om de verhouding van de aandelenruil vast te stellen. Dit kan een complex proces zijn waarbij verschillende factoren, zoals financiële prestaties, toekomstige groeiperspectieven en marktomstandigheden, worden beoordeeld. Het is essentieel om een evenwichtige ruil te bewerkstelligen waarbij de waarde van beide bedrijven eerlijk wordt vertegenwoordigd.

Juridische en regelgevende overwegingen

Een reversed takeover kan ook juridische en regelgevende implicaties met zich meebrengen. Het is belangrijk om alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot fusies en overnames te begrijpen en te volgen. Dit omvat bijvoorbeeld antitrustwetten, openbaarmakingsvereisten, goedkeuring van aandeelhouders en eventuele meldingen die nodig zijn bij toezichthoudende instanties. Het is raadzaam om deskundig juridisch advies in te winnen om ervoor te zorgen dat de transactie voldoet aan alle wettelijke vereisten.